1


امکان طرح پرسش در سایت پرنیان 15 دقیقه قبل از شروع برنامه زنده فعال می شود.
شما می توانید در هر زمان پرسش های خود را در اپلیکیشن کنپارس مطرح کنید.


دریافت اپلیکیشن کنپارس